Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

1.1     Onderstaande algemene regels zijn van toepassing op elke offerte, opdracht of overeenkomst ter zake van door Ginder uit te brengen adviezen of anderszins te verrichten prestaties, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen Ginder en de wederpartij niet schriftelijk is afgeweken.

 

1.2     Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Offertes

2.1     Een offerte van Ginder heeft, tenzij anders vermeld, in al zijn onderdelen een geldigheidsduur van maximaal 45 dagen, onverminderd de bevoegdheid van Ginder de offerte te wijzigen, op te schorten of in te trekken, hetgeen alleen schriftelijk kan geschieden.

 

2.2     Voor zover in een offerte van Ginder van een doorlooptijd van de werkzaamheden melding wordt gemaakt, geldt deze onder het voorbehoud van tijdige aanvaarding door de wederpartij.

 

2.3     De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

2.4     Een samengestelde prijsopgave verplicht Ginder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

2.5     Indien door Ginder of door Ginder ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

2.6.    Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, voor de uitvoering waarvan opdrachtnemer gebruikt maakt van de diensten en/of werkzaamheden welke door derden worden verricht ten behoeve van de overeenkomst.

 

Tussentijdse wijzigingen/beëindiging

3.1     Indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de feitelijke omstandigheden een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren, zullen partijen in tijdig onderling overleg de oorspronkelijke overeenkomst op de relevante onderdelen wijzigen.

 

3.2     Indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat om de opdracht behoorlijk te vervullen een wijziging of uitbreiding nodig is van de te verrichten werkzaamheden, zullen partijen meewerken aan een desbetreffende wijziging van de overeenkomst. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Ginder de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

          Indien de wijziging wordt veroorzaakt door omstandigheden, die Ginder kende of had behoren te kennen alvorens de offerte uit te brengen, dan wel, indien geen offerte is uitgebracht, de opdracht te aanvaarden, dan zijn de meerkosten die daaruit voortvloeien voor rekening van Ginder, terwijl indien dat niet het geval is de meerkosten voor rekening van de wederpartij zijn.

Indien echter de meerkosten de overeengekomen prijs met meer dan tien procent zouden verhogen, is Ginder gerechtigd de opdracht terug te geven zonder honorarium in rekening te brengen.

 

3.3     Indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijke gegevens of anderszins medewerking van de wederpartij of een daartoe door de wederpartij aangewezen derde, niet of niet tijdig worden verstrekt, komt deze omstandigheid voor rekening van de wederpartij.

 

3.4     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst de wederpartij nadere opdrachten geeft of de bestaande opdracht wenst te wijzigen, dan zal, behoudens het hier voren geregelde, zulks alleen kunnen indien Ginder dit aanvaardt en de wederpartij alle daaruit voortvloeiende kosten vergoedt.

 

3.5     Mits hierdoor de continuïteit van de uitvoering van de overeenkomst en de deskundigheid van het adviseursteam niet ongunstig wordt beïnvloed, is Ginder gerechtigd in de samenstelling van het adviseursteam de wijzigingen aan te brengen die zij voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk acht. Ginder brengt de wederpartij van vorenbedoelde wijzigingen tijdig op de hoogte.

 

3.6     Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ginder het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

3.7     Partijen kunnen tussentijds de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdig beëindiging van de opdracht is overgegaan (1) door de opdrachtgever of (2) door Ginder op grond van reden die aan de opdrachtgever is toe te rekenen, heeft Ginder recht op een vergoeding van de door haar geleden schade voortvloeiend uit de voortijdige beëindiging. De schade van Ginder is daarbij ten minste gelijk aan 4 x de gemiddelde maand omzet (inclusief het nog niet uitgefactureerde onder handen werk in die maanden) van Ginder Adviesbureau B.V, gemeten over de periode dat de opdracht heeft geduurd, dan wel – indien dat korter is- over de totale periode direct voorafgaande aan de datum van beëindiging van de opdracht. Indien Ginder echter aantoont dat haar schade groter is dan het aldus berekende minimumbedrag, dan heeft Ginder recht op vergoeding van haar volledige schade.

 

          Ginder Adviesbureau mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruikt maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, de voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Ginder behoudt daarbij de aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zal worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

 

          Ingeval dat de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft Ginder het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 

3.8     Indien blijkt dat in de opdracht genoemde einddatum is verstreken en er nog een resterend saldo (minimaal 10% van het totaal offertebedrag) aan uren/bedrag openstaat, dan zal opdrachtgever en Ginder in overleg gaan over dit resterende saldo. Als blijkt dat dit saldo te wijten is aan de opdrachtgever, dan heeft Ginder het recht het resterende saldo aan uren/bedrag alsnog in rekening te brengen bij opdrachtgever.

 

3.9     Indien tussen partijen een overeenkomst is gesloten, is annulering daarvan niet meer mogelijk. De opdrachtnemer zal 50% van het overeengekomen honorarium in rekening brengen indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert.

 

Honorarium

4.1     De vaststelling van het honorarium of de honorariumregeling dient in de overeenkomst te worden opgenomen.

 

4.2     Ginder mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Ginder, dat in redelijkheid niet van Ginder mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

 

4.3     Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden door Ginder tegen een zogenaamd bindend bedrag zullen worden uitgevoerd, dan geldt dit bedrag niet als bindend ten aanzien van uitbreidingen of wijzigingen zoals bedoeld onder 3.2 t/m 3.4.

 

4.4     Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Ginder aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 

4.5     Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

4.6     Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

 

Beschikking over stukken/vertrouwelijkheid/personeel

5.1     De wederpartij krijgt de beschikking over de adviezen en nota’s, die tot stand zijn gekomen bij de uitvoering van de werkzaamheden en heeft het recht om deze ongewijzigd te vermenigvuldigen, openbaar te maken en te gebruiken voor het door de wederpartij kenbaar beoogde doel met bronvermelding. Dit geldt echter niet voor door derden aan Ginder verstrekte gegevens, voor zover deze een vertrouwelijk karakter hebben.

Ginder behoudt zich overigens alle rechten en bevoegdheden voor, welke het op grond van de auteurswet toekomen, behoudens voor zover de uitoefening daarvan in strijd komt met hetgeen onder 5.3 is bepaald.

 

5.2     Modellen, methoden en technieken, welke door Ginder voor het uitvoeren van diens werkzaamheden zijn gebruikt en welke in diens adviezen en nota’s zijn opgenomen of anderszins aan de wederpartij zijn kenbaar gemaakt, zullen door de wederpartij niet openbaar worden gemaakt voor zover Ginder daartegen bezwaar heeft gemaakt.

 

5.3     Ginder zal gegevens, conclusies en adviezen betreffende de wederpartij niet op enigerlei wijze aan derden ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken dan wel laten maken, indien en voor zover de wederpartij hier tijdig om heeft verzocht.

 

5.4     Het is opdrachtgever niet toegestaan tijdens de opdracht of gedurende één jaar na einde van de opdracht personeel van Ginder te benaderen over mogelijke indiensttreding of als zelfstandige ZZP’er (binnen één jaar nadat betreffend personeelslid uit dienst is gegaan bij Ginder en als ZZP’er is gestart) in te huren, met als mogelijk doel het in dienst  treden of als zelfstandige ZZP‘er opdracht(en) te laten verzorgen voor opdrachtgever in wat voor een functie dan ook, tenzij dit gebeurt in goed overleg met en met schriftelijke toestemming van de directie van Ginder

 

5.5     De privacywetgeving van Ginder is na te lezen op onze website.

 

Aansprakelijkheid

6.1     Ginder geeft geen garantie met betrekking tot de door de wederpartij of derden te behalen resultaten.

 

6.2     Ginder is tegenover de wederpartij slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, voorzover die tekortkomingen vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in de gegeven situatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid verder strekken dan het bedrag van het voor de werkzaamheden verschuldigde honorarium. Bij werkzaamheden met een looptijd langer dan zes maanden, wordt deze aansprakelijkheid verder beperkt tot het aan de laatste zes maanden toe te rekenen honorariumgedeelte.

 

6.3     Opdrachtgever vrijwaart Ginder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

6.4     Ginder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

6.5     Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

6.6     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ginder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ginder in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Ginder worden daaronder begrepen.

 

6.7     Ginder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ginder zijn verplichtingen had moeten nakomen.

 

6.8     Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

6.9     Voor zoveel Ginder ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ginder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

6.10    Eventuele door opdrachtgever geleden schade, waarvoor Ginder aansprakelijk is, dient binnen zes maanden na afronding van de opdracht (dan wel- indien dat eerder is- na het ontdekken van de schade) schriftelijk en gemotiveerd bij Ginder te zijn gemeld, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te vorderen is vervalen.

 

Geheimhouding

7.1     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

7.2     Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Ginder gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Ginder zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Ginder niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Geschillen

8.1     De kennisneming van en uitspraken over geschillen naar aanleiding van deze voorwaarden geschiedt door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, voor zover deze geschillen aan de gewone rechter dienen te worden voorgelegd.

 

8.2     Een geschil is aanwezig indien één der partijen dit stelt.

 

Intellectuele eigendom en auteursrechten

9.1     Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Ginder zich de rechten en bevoegdheden voor die Ginder toekomen op grond van de Auteurswet.

 

9.2     Alle door Ginder verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Ginder worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

9.3     Ginder behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Contactgegevens

Ginder

Brugstraat 1a

5211 VS 's-Hertogenbosch

 

KvK-nummer: 27137044

BTW-nummer: NL007153740B01

 

‘s-Hertogenbosch, juni 2022